Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20

Ważne!

  1. KONKURS WYŁĄCZNIE DLA CZŁONKÓW OKRĘGU TORUŃSKIEGO ZPAP.
  2. Prosimy o sfotografowanie prac przed zgłoszeniem.

Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Gmina Miasta Toruń

organizują

doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP

Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20

UWAGA! ZGŁOSZENIA TYLKO ELEKTRONICZNIE, patrz punkt III.1

I. Cele i założenia wystawy:

1. Kontynuacja ponad czterdziestoletniej tradycji dorocznej wystawy dorobku twórczego członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego.

2. Aktywizacja powszechności uczestnictwa członków Związku w życiu artystyczny i kulturotwórczym Miasta oraz lokalnych środowisk artystycznych województwa.

3. Ekspozycja i dokumentacja różnorodności oraz indywidualności uprawianych i obsługiwanych idei i wartości kultury plastycznej.

4. Oddziaływanie na instytucje mecenatu publicznego i osoby prywatne oraz szeroką publiczność dla większego zainteresowania twórczością artystyczną środowiska ZPAP oraz kształtowanie zaangażowanych odbiorców sztuki.

II. Warunki uczestnictwa:

1. W wystawie uczestniczą członkowie ZPAP Toruń swymi dziełami powstałymi po ostatnim Dzieła Annale ZPAP Toruń 2018/2019.

2. Dzieła i działania artystyczne tworzą na wystawie obraz aktualnej twórczości środowiska i reprezentują wszystkie, indywidualnie uprawiane dyscypliny artystyczne i konserwatorskie w oryginale i dokumentacji.

3. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dzieł Roku i Annale ZPAP Toruń  dział „Aktualia sztuki” obejmuje wszystkie uprawiane dyscypliny: rysunek, rzeźbę, malarstwo, grafikę, fotografię, projektowanie graficzne, design, intermedia, multimedia, obiekty, instalacje, makiety, projekty, koncepcje, performance. 

W dziale „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” zostają wyeksponowane dostępne oryginały i dokumentacja konserwacji dzieł sztuki dawnej i współczesnej z malarstwa, rzeźby, papieru      i skóry, kamienia oraz materiałów i technik XX i XXI wieku.

4. Każdy autor składa od jednej do trzech prac w uprawianych kategoriach i dyscyplinach, wymienionych w pkt. 3.

5. Każda z prac powinna być przygotowana do bezpośredniej ekspozycji (zawłaszcza w przypadku malarstwa, rysunku, grafiki) posiadać zawieszki oraz metryczkę identyfikacyjną.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.8. Bezpośrednio po zakończeniu wystawy pokonkursowej Dzieła AnnaleZPAP Toruń 2019/20 można będzie odebrać prace. W przypadku braku odbioru pracy w terminie 3 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej, praca przechodzi na własność organizatora (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego).

III. Adresy i terminy. Nagrody w 6. kategoriach i dyscyplinach 

1. W związku z obecnie zaistniała sytuacją stanu epidemii prosi się o nadsyłanie prac w wersji elektronicznej do końca maja 2020 roku na specjalnie stworzony adres mailowy:

 annalezpaptorun@gmail.com

Wszystkie nadesłane prace zostaną przedstawione do oceny jury, które obradować będzie zdalnie najpóźniej do dnia 6 czerwca.

2.  Prace zgłoszone na wystawę należy składać w Galerii ZPAP –  Toruń  przy ul. Ducha św. 8, tel. 56 62 226 06 od poniedziałku do środy 8-10 czerwca 2020 roku w godzinach pracy Biura OT ZPAP, tj 10:00 – 15:00 (w szczególnych okolicznościach prosimy o kontakt z biurem ZPAP i uzgodnienie terminu złożenia pracy, maksymalnie do 15.06.2020 r.)

3. W związku z aktualnym stanem epidemii i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności prace przeznaczone na wystawę mogą być sygnowane imieniem i nazwiskiem autora.

4.  Posiedzenie Jury odbędzie się najpóźniej do dnia 6.06.2020 roku, zgodnie z pkt.1 tego rozdziału.  

5.  Zakłada się przyznanie nagród Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 w  dyscyplinach: malarstwo, grafika (projektowanie graficzne, designprojekty), rzeźba (obiekty, instalacje, makiety), rysunek,fotografia, konserwacja dzieł sztuki oraz intermedia, multimedia, performance. Profesjonalne jury ma prawo przyznać nagrody według swego uznania.

6. Wernisaż wystawy odbędzie się 24 czerwca 2020 roku (lub terminie zbliżonym, w zależności od harmonogramu uroczystości  związanych z obchodami Święta Miasta Torunia) w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Św.8, o godz. 17,00. W wyniku zaistniałej sytuacji zagrożenia uroczystość wręczenia wernisaże może być odwołana lub też może być podjęta decyzja o zorganizowaniu finisażu wystawy. W takiej sytuacji nagrodzone osoby zostaną powiadomione telefonicznie.  Także, w wyniku zaistnienia takiej sytuacji możliwość obejrzenia wystawy będzie ustalana zgodne z aktualnie obowiązującymi restrykcjami prawnymi.

   Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 czynna będzie do 24 lipca 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 –15:00.

IV. Podziękowania i gratyfikacje:

We współpracy i przy pomocy finansowej, Gminy Miasta Toruń odbędzie się posiedzenie Jury, przyznane zostaną nagrody oraz zostanie wydany katalog Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20, będący promocyjną nagrodą dla uczestników i organizatorów Wystawy oraz całego środowiska toruńskiego ZPAP. Katalog Wystawy będzie też atrakcyjnym dokumentem obecności w życiu kulturalnym Miasta idei i wartości artystycznych, uprawianych przez członków ZPAP. 

Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP oraz Prezes Okręgu Toruńskiego ZPAP

Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz