Deklaracja dostępności

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zpaptorun.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Pomimo starań redaktorów dokumenty, zdjęcia bądź filmy mogą być niedostępne, z powodu pochodzenia z różnych źródeł,
  2. Niektóre materiały i treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  3. ZPAP OT nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2020-06-10
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2020-06-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Redaktor Strony, red@zpaptorun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566 222 606. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynki będące siedzibą Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński to obiekt zabytkowy średniowieczny, którego wejście usytuowane jest od strony ulicy Ducha Św.10. Wejście do budynku Galerii ZPAP mieści się od strony ulicy Ducha Św. 8, przez bramę na dziedziniec, wejściem po prawej stronie. Dalej prowadzą schody oznakowane specjalistyczna taśmą.
  2. Dla niepełnosprawnych dostępny jest tylko dziedziniec i parter Galerii. Biuro ZPAP znajduje się na II piętrze w budynku kamienicy nr 12. Do biura prowadzą schody.
  3. Dla niepełnosprawnych dostępny jest tylko dziedziniec i parter Galerii. Biuro ZPAP znajduje się na II piętrze w budynku kamienicy nr 12. Do biura prowadzą schody.
  4. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem / psem asystującym.
  5. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, kontrastowego i powiększonego druku.