Konkursie pt. „Historyczny mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Historyczny mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”, w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godziny 16.15.
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., jej znaczenia dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację ww. zadań MON zaplanował w sumie 1 500 000 zł.


Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferty należy przesyłać na adres:
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2020/WD/DEKiD

Szczegółowe informacje o konkursie  dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid
Serdecznie zachęcam do udziału w ww. inicjatywie.

Z wyrazami szacunku

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego