VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 20 lat.
Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także
Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady
Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs
Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Kolaż-Asamblaż
NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów
kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji
i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw,
czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.
REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz
  studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych
  magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
 2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
 3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu
  ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie
  mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-
  partout.
 4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze
  zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą
  biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt
  złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w
  Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043
  4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2021”
 5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz
  z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę
  uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać
  na adres Galerii.
 6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega
  zwrotowi.
 7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu
  i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę
  powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
 8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest
  ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów
  zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
 9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator
  odsyła prace na koszt autora.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla
  celów promocyjnych.
 11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy
  uczestnicy wystawy.
 12. Uczestnicy konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy, mogą je
  przekazać w formie darowizny do Kolekcji Sztuki Współczesnej GSW BWA Olkusz.
  TERMINY
 13. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty
  należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do
  10.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).
 14. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2021 roku.
 15. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie
  internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 18.10.2021 r.
 16. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 4.11.2021 roku (liczy się data stempla
  pocztowego).
 17. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16.11.2021.
 18. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się
  10.12.2021 r.
  JURY
 19. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
 20. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 21. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
  • kwalifikacja prac do udziału w wystawie
  • przyznanie nagród
  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
  UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) lub problemami
  budżetowymi organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego
  terminu lub formuły.