KONKURS pn.  KONSTELACJE – POZA HORYZONT

 REGULAMIN KONKURSU

KONKURS pn.  KONSTELACJE – POZA HORYZONT

Konkurs ma status festiwalu i jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich skierowana jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością artystyczną, uwzględniając wszystkie współczesne możliwości kreacji w tej dyscyplinie. W przypadku propozycji instalacyjnych, z uwagi na ograniczone możliwości przestrzenne, brane będą pod uwagę koncepcje z opisem, z których najwyżej ocenione uzyskają zaproszenie do realizacji w Galeriach ZPAP w odrębnych terminach.  Druga część Konkursu się odnosi się do realizacji performance. W tej części zostaną wybrane najciekawsze realizacje, a ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w corocznym Festiwalu Performance Koło Czasu.

Konkurs pn. Konstelacje – Poza horyzont ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych.     Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego.  Z uwagi na tradycje Kopernikańskie związane z Toruniem jednym z ważnych odniesień może być problem astronomii i kosmosu – pojęte w szerokim  aspekcie. Ponadto, każdy z uczestników Konkursu odnoszący się do konstelacji układów form i innych wartości plastycznych, a także przekraczania horyzontów w swoich propozycjach także spełni oczekiwania zawarte w poniższym regulaminie.

Uczestnicy przyjeżdżają na swój własny koszt i pokrywają ewentualne koszty zakwaterowania, wyjątkiem jest część per formatywna. W tej kwestii Organizator poinformuje zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej  o możliwościach (lub braku możliwości) pokrycia kosztów noclegów w trakcie trwania wydarzenia. Organizator nie partycypuje w kosztach wyżywienia.

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pn. KONSTELACJE / POZA HORYZONT, organizowanym przez Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie Uczestników  wystawy podsumowującej.

3. Konkurs jest imprezą doroczną i mogą w nim wziąć udział artyści profesjonalni, grupy twórcze oraz absolwenci i studenci wyższych uczelni artystycznych .

4. Organizator ustala opłatę za udział w Konkursie. Opłata przewidziana jest na cele organizacji wystawy i jest bezzwrotna, także dla osób, które nie zakwalifikują się do wystawy pokonkursowej. Studenci i artyści zaproszeni przez Organizatora zwolnieni są z opłaty za uczestnictwo w konkursie.

Opłatę uczestnictwa w Konkursie w wysokości 50,00 PLN należy wpłacać na adres ZPAP Okręg

Toruński, ul. Ducha Świętego 8/10/12, 87-100 Toruń, nr konta: 50114020040000330280064894

5.Oceny dzieł dokona jury powołane przez organizatora Konkursu (dalej w Regulaminie: Jury).                                                                                                     

6. Dzieła wyłonione przez Jury zostaną zaprezentowane w przestrzeniach wystawienniczych Okręgu Toruńskiego ZPAP (Galeria ZPAP i Galeria ZPAP Nurt).

7. Prezentacje odbędą się w następujących terminach:

a) wystawa pokonkursowa odbędzie się dniach 1 października –23 października 2020 r.;

b)  część performatywna, powiązana z wystawą pokonkursową w ramach Festiwalu   

    Performance odbędzie się w dniach 23-25 października 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację  epidemiczną ta część Konkursu może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem pokazów internetowych, udostępnionych na kanale youtube za pośrednictwem strony www.zpap.torun.pl   Będzie to uzależnione od bieżących komunikatów i zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
  2. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno dzieło powstałe w ciągu ostatniego roku od rozstrzygnięcia poprzedniej edycji Konkursu,
  3. W Konkursie obowiązuje wstępna selekcja na podstawie co najmniej jednego zdjęcia dzieła o minimalnym rozmiarze 18×13 cm w wypadku malarstwa, rysunku oraz trzech zdjęć w wypadku rzeźby,  obiektów przestrzennych, tkaniny eksperymentalnej i instalacji. Do propozycji obiektowych i instalacyjnych wymagany jest krótki opis koncepcji,
  4. Obligatoryjnymi załącznikami do formularza zgłoszeniowego wymagana jest odpowiednia ilość egzemplarzy fotografii barwnych (w formacie j. w.) przedstawiających najpełniej zrealizowane dzieło (nie projekt). Fotografie winny przedstawiać dzieło na neutralnym tle zaprezentowane w sposób zbliżony do jej planowanego oglądu na ekspozycji
  5. Formularz zgłoszeniowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wymienionymi w punktach 3-4 należy dostarczyć do Organizatora na adres e-mailowy: konstelacje.torun@gmail.com w terminie do 11 września 2020 r. (decyduje data przesłania plików cyfrowych do godziny 23:59). Kontakt telefoniczny z Organizatorem w dniach roboczych możliwy jest w godzinach 9:00 – 14:00.
  6. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wypełniają formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.zpaptorun.pl , który dostarczany jest do Organizatora drogą poczty elektronicznej podanej powyżej, przyjmowane będą jedynie kompletne formularze zgłoszeniowe.
  7. Zgłaszane w Konkursie dzieła powinny odnosić się w warstwie formalnej do określonego powyżej tematu.
  8. Zgłaszane dzieła dwuwymiarowe nie mogą przekraczać wymiarów powierzchni 1,5 metra kwadratowego (np. 1×1,5 m) a trójwymiarowe 1 x 1 x 1 m. Ciężar dzieła nie może przekraczać 20 kg. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania z udziału w wystawie dzieł nie odpowiadających powyższym gabarytom.
  9. Zgłoszenia dokonane po terminie, niespełniające warunków określonych w Regulaminie, wysłane na nieodpowiednim formularzu lub z niekompletnymi i niepoprawnymi załącznikami  zostaną odrzucone przez Organizatora.

III. JURY

1. Oceny zgłoszeń dokona Jury powołane przez Organizatora. Jego skład zostanie opublikowany w odrębnym komunikacie na stronie www.zpaptorun.pl  na przełomie sierpnia i września 2020 r.

 2. Obrady Jury odbędą się w dniach 12-13 września 2020 r. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.

4. Prace Jury są niejawne.

5. Jury na podstawie nadesłanych zgłoszeń i załączonych materiałów poglądowych (materiały fotograficzne, wizualizacje, opisowe) dokona oceny prac i wskaże listę zakwalifikowanych Uczestników do wystawy pokonkursowej. Lista zakwalifikowanych Uczestników i ich prac zostanie opublikowana najpóźniej do dnia 14 września 2020 r. na stronie internetowej www.zpaptorun.pl

       IV. NAGRODY

  I Nagoda – 2000. zł;

II Nagroda – 1500.zł;

III Nagroda 1000 zł

V. TERMINY I ADRESY

1. Uczestnicy zakwalifikowani przez Jury do udziału w wystawie pokonkursowej zobowiązują się udostępnić zgłoszone dzieła Organizatorowi w celu realizacji ekspozycji wystaw najpóźniej do 25 września 2020 r. Dzieła, które zostaną przesłane lub dostarczone po tej dacie, mogą nie zostać zaprezentowane na wystawach i wówczas Uczestnik jest zobowiązany do ich odbioru na własny koszt do 30 października 2020 r. Po upływie tego terminu Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego dysponowania pracą.                                                                                 

Zakwalifikowani Uczestnicy w dziale performance zobowiązani są do zrealizowania swoich działań w trakcie Festiwalu Performance lub przesłaniu plików z wykonanymi wcześniej działaniami do dnia 15 października 2020 roku jeśli Organizator zrezygnuje z publicznych pokazów ze względu na sytuację epidemiczną oraz poinformuje o tym fakcie wyłonionych uczestników tej części Konstelacji do dnia 1 października 2020 r.

2. Zakwalifikowane prace Uczestnicy przesyłają na adres Organizatora (Okręg Toruński ZPAP, ul. Świętego Ducha 8/10/12, 87-100 Toruń) na koszt własny. 

3. Otwarcie wystawy połączone z uroczystym wręczeniem Nagród Laureatom nastąpi 1.10. 2020 roku.  Wernisaż może odbyć się tylko z udziałem Organizatora  lub też tylko z udziałem Laureatów, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju będzie tego wymagała. W takiej sytuacji wernisaż będzie transmitowany online za pośrednictwem strony www.zpap.torun.pl

VI. WYSTAWA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dzieł zakwalifikowanych do Wystawy, w szczególności jeżeli dostarczone do siedziby nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub nie będą tożsame z nadesłanym uprzednio zgłoszeniem. O odrzuceniu pracy Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika, uzasadniając drogą elektroniczną swoją decyzję. W takiej sytuacji Uczestnik będzie zobowiązany do odbioru dzieła na własny koszt do dnia 30 października 2020 r. Po upływie tego terminu Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego dysponowania pracą.

2. Dzieło Uczestnika nie może być wycofane z Wystawy przed terminem zakończenia ekspozycji.

3. Dzieła powinny być nadsyłane w trwałych opakowaniach, które będą powtórnie użyte przy retransporcie.

4. Każde dzieło powinno zawierać nazwisko i imię Uczestnika, tytuł pracy, materiał, z jakiego praca została wykonana, technikę i wymiary.

5. W przypadku dzieł przestrzennych lub składających się z wielu elementów Organizator prosi o załączenie rysunków technicznych i szczegółowej instrukcji montażu.

6. Po co najmniej jednej fotografii dzieła każdego z zakwalifikowanych Uczestników wystawy wraz z biogramami  zaprezentowane  zostaną w opublikowanym katalogu towarzyszącym wystawie Konstelacje – Poza Horyzont. Biogram powinien być pisany w trzeciej osobie, tak samo jak część opisowa, jeżeli Autor uzna, że jest konieczna,

7. Organizator zastrzega sobie prawo do poddania nadesłanych zdjęć procesowi postprodukcji, a tekstów redakcji.

8. Każdy z Uczestników zakwalifikowanych do wystaw otrzyma bezpłatny katalog.

Wyżej wymienione materiały, które nie zostaną odebrane przez Uczestnika w czasie trwania wystaw Konstelacje, będą odesłane łącznie z pracą na adres zwrotny.

VII. ZWROT PRAC

1. Dzieła  biorące udział w wystawach będą zwracane Uczestnikom na koszt Organizatora. Organizator przewiduje nadać prace do 28 lutego 2021 r. Jeżeli któreś z dzieł biorących udział w wystawie przekroczy możliwości nadania zwrotnego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej z uwagi na obawy jego zniszczenia, wówczas Organizator poinformuje wcześniej Uczestnika o obowiązku osobistego odbioru dzieła,

2. Dzieła zostaną zwrócone na adres Uczestnika w podanym formularzu zgłoszeniowym lub Uczestnik osobiście odpierze, jeżeli będzie miała sytuacja jak w punkcie opisanym powyżej.

3. Uczestnik ma obowiązek poinformować telefonicznie bądź e-mailowo Organizatora o ewentualnej zmianie adresu zwrotnego.

4. W przypadku, gdy przesyłka zostanie zwrócona do Organizatora, a Uczestnik nie poinformuje wcześniej Organizatora o zmianie adresu, wówczas powtórna wysyłka pracy będzie możliwa wyłącznie na koszt Uczestnika. Jeżeli tego nie uczyni  Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego dysponowania dziełem.

5. Organizator nie daje gwarancji ubezpieczenia dzieła podczas zwrotu. Uczestnik może dobrowolnie ubezpieczyć prace.

7. Dalsze informacje dotyczące zwrotu dzieł będą przekazane w odrębnym komunikacie na stronie Internetowej Organizatora.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie), Uczestnik oświadcza, że:

a. jest wyłącznym autorem dzieła i przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;

b. dzieło nie stanowi utworu zależnego, plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;

c. autorskie prawa majątkowe do pracy nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich 2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstwa nieformalnej grupy artystycznej Uczestnik oświadcza, że:

a. posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców dziełą niezbędne do prawidłowego zgłoszenia zgodnie z warunkami niniejszego Konkursu;

b. nieformalna grupa artystyczna (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem dzieła i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do dzieła.

c. dzieło nie stanowi utworu zależnego, nie plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

d. autorskie prawa majątkowe do dzieła nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich. 3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanej do Konkursu pracy oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.

4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

IX. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z przekazanej w zgłoszeniu dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) w celu realizacji wszelkich działań związanych z promocją Organizatora.

2. Uczestnik udziela Organizatorowi prawa do wystawiania w ramach wystaw Konstelacje – Poza horyzont nadesłanej przez niego dzieła. Podobnie w przypadku działań per formatywnych.

3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej pracę zgłoszoną do Konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na jego zlecenie w czasie wystaw i Festiwalu Performance. Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.

4. Uczestnik wyraża zgodę na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące wystaw i Festiwalu Performance, w zakresie związanym z promocją Organizatora.

5. Licencje oraz zgody opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony i bezpłatnie.

6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:

a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;

b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;

c. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów itp.;

d. wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu dzieła i ponosi odpowiedzialność za ich zniszczenie lub uszkodzenie, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia doszło z jego winy.

2. Organizator przejmuje dzieła  na swoją odpowiedzialność od momentu odebrania pracy do jej wysyłki. Przez pozostały czas dzieło może dobrowolnie ubezpieczyć Uczestnik,

3. Wyłączną podstawą regulującą zasady Konkursu jest niniejszy Regulamin.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.zpaptorun.pl

5. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji zapisów Regulaminu jest Organizator.

6. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: konstelacje.torun@gmail.com

7. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do Konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych oraz umieszczanie ich w bazie danych Okręgu Toruńskiego ZPAP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), z przeznaczeniem do wykorzystania ich do realizacji zadań statutowych ZPAP, a w szczególności w celu organizacji wystaw i działań performatywnych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych.

8. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronnych danych „RODO” art.       

9. Organizator informuje, że:

     a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Okręg Toruński ZPAP, ul. Ducha Świętego 8/10/12, 87-100 Toruń;

     b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja i upowszechnianie kultury) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

   c) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

     d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.;

     e) Posiada Pani/Pan prawo do: – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, – prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, – prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych, – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;     f) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;

    g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe

    10. Nadesłanie zgłoszenia przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.