W związku z otrzymanym pismem z Zarządu Głównego ZPAP z dnia 3 lutego 2017 r., dotyczącym konieczności  rozdzielenia kwoty z tytułu czystych nośników wszystkim uprawnionym, prosimy o pilne (do 13.02.2017) podanie swoich danych do naszego biura.
Potrzebne dane:
– adres
– nr pesel
– nr telefonu
– adres email
– nr konta bankowego
– oświadczenie („wyrażam zgodę na podanie powyższych danych do Zarządu Głównego ZPAP, w celu umożliwienia wpłaty z tytułu czystych nośników”.)
  1. Za uprawnionego uważa się każdego członka, który nie zalega z opłatą składek powyżej jednego roku
    1. CZYSTE NOŚNIKI – Opłata reprograficzna (copyright levies, CL) – opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania (np. nagrywarki, kopiarki, skanery, czyste płyty CD/DVD, itp.). W Polsce wynosi od 1 do 3 proc. ceny sprzętu. Opłata uiszczana jest na rzecz organizacji typu ZAiKS przez importerów i producentów urządzeń i czystych nośników. Importerzy i producenci doliczają opłatę do ceny urządzenia lub nośnika (opłatę faktycznie ponosi końcowy konsument). Opłata dotyczy urządzeń i nośników wykorzystywanych do zwielokrotniania utworów na własny użytek osobisty przez osoby fizyczne (np. dysków twardych, drukarek, nagrywarek CD/DVD, płyt CD, papieru ksero i in.). Opłaty reprograficzne mają w założeniu stanowić „godziwą rekompensatę” strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne (dozwolony użytek).
    2. Należy podkreślić, że opłata reprograficzna nie jest podatkiem od „piractwa”. Jest wynagrodzeniem dla twórców za zgodne z prawem kopiowanie legalnie pozyskanych utworów przez osoby fizyczne . Określenie opłaty reprograficznej podatkiem również jest błędne, gdyż opłata ta nie spełnia wszystkich cech podatku.